สาธิตการทาถนนสีแดง โดยสี Cold Plastic แบบ Anti-Skid

source:

http://www.now26.tv/view/62738

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000133519&Html=1&TabID=2&